Bez kategorii

Twoje dane są u nas bezpieczne. Czyli jak uzyskać certyfikat ISO 27001

W dobie rosnącego zaufania, jakim na przestrzeni ostatnich lat obdarowują nas klienci, coraz ważniejszym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw jest dbałość o zachowanie poufności oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Istnieje jednak sposób, który pozwala potwierdzić odpowiednią jakość w tych obszarach – jest nim międzynarodowy standard ISO 27001 zwany również Information Security Management System (ISMS).

Co to jest ISO 27001?

ISO 27001 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji. Obecna wersja standardu została opublikowana w październiku 2013 roku. Przewiduje on pełnym gamę działań mających na celu zapewnienie ochrony poufnych danych oraz minimalizowanie ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.

Głównym celem certyfikatu ISO 27001 jest ustanowienie kontroli oraz procesów mających na celu ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem, zmianami, utratą czy też przypadkowym niszczeniem. Jest to osiągane poprzez mus systematyczne ocenianie ryzyka, wyznaczanie odpowiednich celów, opracowywanie polityk oraz monitorowanie efektywności procesów.

Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 wiąże się z wdrożeniem procedur oraz kontrol, które pozwolą na skuteczne monitorowanie i ochronę poufnych danych. Poniżej przedstawiamy kilka etapów, które warto przejść w celu osiągnięcia tego certyfikatu.

1. Przeprowadzenie analizy zgodności z wymogami standardu ISO 27001

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wymaganiami standardu oraz przeprowadzenie audytu, sprawdzającego, czy już istniejące procedury są z nim zgodne. Warto również wyznaczyć odpowiedzialne osoby na stanowiskach zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz opracować strategiczny plan adaptacji systemu do wymogów ISO 27001.

2. Ustanowienie polityki bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji to dokument, który zawiera wszystkie podstawowe zasady dotyczące ochrony danych na poziomie całej organizacji. Powinna ona być opracowana w oparciu o strategię zarządzania ryzykiem oraz konkretnych celów związanych z ochroną informacji.

3. Ocena ryzyka oraz opracowanie planu zarządzania ryzykiem

Na tym etapie warto przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka, obejmującą identyfikację zagrożeń, ocenę ich wpływu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Następnie można opracować strategię zarządzania ryzykiem, uwzględniającą konieczność stosowania odpowiednich środków kontroli. Ważne jest również stale monitorowanie oraz aktualizowanie oceny ryzyka i planu zarządzania ryzykiem.

4. Opracowanie procedur oraz polityk

W zależności od oceny ryzyka oraz technicznych i organizacyjnych wymagań, na tym etapie należy opracować szczegółowe procedury dotyczące działań prewencyjnych, kontrolnych oraz reagujących na incydenty. Muszą się one nieść z polityką bezpieczeństwa informacji oraz spełniać oczekiwania interesariuszy.

5. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny pozwala zweryfikować, czy wszystkie systemy, procedury oraz protokoły są zgodne z wymogami certyfikatu ISO 27001. Audyt ten powinien być wykonany przez niezależne osoby lub zespoły, niezwiązane z prostym zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

6. Zdobycie akredytacji ISO 27001

W końcowym etapie należy zgłosić się do akredytowanego ciała certyfikującego ISO 27001, które przeprowadzi audyt zewnętrzny oraz sprawdzi spełnienie przepisów normy. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, możliwe jest uzyskanie certyfikatu ISO 27001.

W dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę w każdej dziedzinie życia, ochrona danych osobowych stała się priorytetem dla przedsiębiorstw i organizacji. Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) zgodnie z międzynarodową normą ISO 27001. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega ten certyfikat oraz jak go uzyskać.

1. Co to jest ISO 27001?

Norma ISO 27001 jest międzynarodowym standardem opisującym najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wydany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC), standard ten stanowi ramy, które pomagają organizacjom chronić zdobycze intelektualne, dane finansowe i informacje poufne, a także spełnić wymagania prawne i regulacyjne.

2. Dlaczego warto posiadać certyfikat ISO 27001?

Posiadanie certyfikatu ISO 27001 niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji. Po pierwsze, pomaga wzmocnić markę i zbudować zaufanie wśród klientów oraz partnerów biznesowych. Daje też szereg korzyści operacyjnych i finansowych, takich jak obniżenie kosztów związanych z utratą danych, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofalnych incydentów bezpieczeństwa informacji oraz lepsza ochrona przed karami i skutkami prawno-finansowymi.

3. Jak wdrożyć normę ISO 27001?

Wdrożenie normy ISO 27001 wymaga od organizacji:

a) Poznania wymagań normy: Zanim przystąpimy do wdrażania normy ISO 27001 w naszej organizacji, musimy dokładnie zapoznać się z treścią standardu oraz zrozumieć jego wymagania.

b) Przeprowadzenia oceny ryzyka: Kluczowym elementem normy ISO 27001 jest system zarządzania ryzykiem, który pomaga identyfikować, analizować i kontrolować zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. W tym celu należy opracować i wdrożyć proces zarządzania ryzykiem, który będzie stale monitorowany i aktualizowany.

c) Opracowania polityki bezpieczeństwa informacji: Polityka bezpieczeństwa informacji to dokument opisujący ogólne podejście organizacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wymagania dotyczące poufności, integralności i dostępności informacji.

d) Implementacja kontroli: W oparciu o wyniki oceny ryzyka i politykę bezpieczeństwa informacji, organizacja musi wdrożyć odpowiednie kontrole, mające na celu zminimalizowanie identyfikowanych zagrożeń.

e) Realizacja audytu wewnętrznego i przeglądu zarządczego: Przed przystąpieniem do certyfikacji ISO 27001 organizacja powinna przeprowadzić audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządczy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby upewnić się, że wszystkie wymagania normy są spełnione.

f) Certyfikacja: Po spełnieniu wszystkich etapów wdrożenia ISO 27001 organizacja może ubiegać się o certyfikację u akredytowanego certyfikującego.

Możesz również polubić…